تجهیزات آزمایشگاهی

تست خواص لاستیک

ولکا متر

دستگاه تست کوتاهی سرد

دستگاه تست خواص کششی

دستگاه تست مقاومت ازن

تست منحنی صلبیت

دستگاه تست منحنی عملکرد

تست دوام

دستگاه تست خستگی پویا با دمای بالا

دستگاه تست خستگی

تست انفجار