نمایشگاه

نمایش Aapex در لاس وگاس در سال 2017

نمایشگاه کامیون مکزیک در سال 2018

نمایش Aapex لاس وگاس در سال 2018

Automechnika شانگهای در سال 2018

نمایشگاه کامیون مکزیک در سال 2019

نمایش Aapex لاس وگاس در سال 2019

Automechnika شانگهای در سال 2019

نمایشگاه کانتون در سال 2020

Automechnika شانگهای در سال 2020